e-Chat có thể tiến hành Ethereum Hardfork sau ICO

Hardfork trong hệ thống Bitcoin không còn mới mẻ gì nữa, nhưng với Ethereum fork, được thực hiện đồng thời với ICO bởi e-Chat thực sự là một cuộc cách mạng cho toàn bộ cộng đồng tiền mã hóa. Điều này có nghĩa là dự án đã vượt xa các giới hạn của trình tin nhắn dựa trên blockchain thông thường và có một khởi đầu mới với tiềm năng tự phát triển. » Read more

Share thisShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter